Wat is de visie van Loris Malaguzzi?

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Dat lukt het beste wanneer ze zelf dingen mogen ontdekken en wanneer ze zich mogen uitdrukken met méér dan woorden. Want kinderen zijn geboren onderzoekers en beschikken over wel honderd talen.

Welke kenmerken horen bij de visie van Janusz Korczak?

Theorie

  • Kinderen hebben recht om te zijn zoals ze zijn. Voor Korczak is ieder kind bijzonder.
  • Kinderen hebben recht op de dag van vandaag. Voor Korczak is de kindertijd meer dan een voorbereiding op het volwassen leven.
  • Kinderen hebben recht op hun eigen dood.

Wat is een pedagogische visie?

Als kinderopvangorganisatie werkt u vanuit een pedagogische visie. Een vertrekpunt dat bepalend is voor de manier waarop de instelling de opvang van de kinderen vorm heeft gegeven. Zijn de pedagogisch medewerkers zich bewust van hun eigen handelen? Ook zij kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Welke pedagogische visies zijn er?

Pedagogische visies in het onderwijs

  • Dalton. Is volgens bedenker Helen Parkhurst (1887-1973) gebaseerd op twee grondbeginselen, namelijk vrijheid en samenwerking.
  • Jenaplan. Is een vorm van onderwijsvernieuwing bedacht door Peter Petersen, afkomstig uit de Oost-Duitse plaats Jena.
  • Freinet.
  • Montessori.
  • Vrije school.

Wat is de visie van Peter Petersen?

In deze aflevering de grondlegger van het Jenaplanonderwijs Peter Petersen. Zijn kerngedachte is: “Je wordt pas mens in relatie tot andere mensen.” Daarom is voor hem de school een samenwerkingsvorm die het liefst zo dicht mogelijk aansluit bij het gezin.

Wat is de visie van Thomas Gordon?

Theorie en visie Centraal in de Gordonmethode staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, weerbare mensen.

Wat wordt er verstaan onder een veilig pedagogisch klimaat?

Met een goed pedagogisch klimaat bereik je dat leerlingen zich veilig voelen, gezien en gehoord worden. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn. Een fijne, voorspelbare en positieve sfeer zorgt ervoor dat leerlingen (en ouders) graag naar school komen. Dit geeft een goede, ontspannen startsituatie om te leren.

Hoe zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat kinderopvang?

Pedagogisch medewerkers willen het kind het gevoel te geven dat het onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Hierbij is het van belang dat het kind begrijpt en/of voelt dat bepaald ongewenst gedrag wordt ‘afgekeurd’ om het gedrag en niet om de persoon. Dit veilige klimaat draagt bij aan het welbevinden van het kind.

Welke pedagoog heeft een duidelijke visie op kinderparticipatie?

Janusz Korczak was daarom een groot voorstander van de kinderparticipatie. Hij zag kinderen als een gelijkwaardig persoon tegenover volwassenen en vond dat kinderen op hun eigen kracht zichzelf konden verbeteren. En daarbij dus een bijdrage leverden aan hun eigen ontwikkeling.

Wat is een Schoolpedagoog?

Een pedagoog is iemand die pedagogiek heeft gestudeerd, een tak van de wetenschap die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen bestudeert en onderzoekt. Zo kijken pedagogen naar de verschillende ontwikkelingsfasen en de relatie tussen het kind en zijn omgeving, zoals familieleden, school, media etc.

Wat is de visie van Montessori?

De visie van Maria Montessori met betrekking tot opvoeding en onderwijs valt in één begrip te omschrijven: de ‘zelfopvoeding’ van en door kinderen, het ‘pad tot onafhankelijkheid’ (Montessori 1951). Montessori vindt dat het kind zichzelf leidt in zijn ontwikkeling naar de volwassenheid.

Wat wordt verstaan onder het pedagogisch klimaat?

Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door vaste regels en structuur en geeft daardoor voorspelbaarheid en rust. Vaste afspraken, regels en routines, duidelijke verwachtingen, heldere structuren en kaders zorgen voor voorspelbaar leerkrachtgedrag. Leerlingen weten waar ze op kunnen rekenen.