Hvordan finner man arealet av en likesidet trekant?

Da har du et rektangel med lengde grunnlinjen, og bredde lik høyden. Trekanten har altså areal halvparten av grunnlinje ganger høyde: A=gh2.

Hvordan regne ut høyden av en rettvinklet trekant?

I en rettvinklet trekant er høyden den samme som sidens lengde for de to hosliggende katetene til den rette vinkelen. Høyden h tegnes oftest som en tynn linje eller en stiplet linje der en liten kvadrat i hjørnet viser at den står vinkelrett på linjen.

Hvordan regne ut arealet av en firkant?

En firkant med fire vinkelrette (90 grader) hjørner er enten et rektangel eller et kvadrat (fire like lange sider). Arealet til en slik figur blir bredden ganger høyden. Eksempel: Fotoet på et pass har formen av et rektangel med bredden 3 cm og høyden 4 cm. Arealet av bildet blir 3 ganger 4 = 12cm2 (kvadratcentimeter).

Hva er arealsetningen?

hvor a er lengden til grunnlinjen i trekanten og h er høyden. I formelen for arealet av en trekant kan vi da sette dette inn for høyden, og vi får det som er kjent som arealsetningen. Arealsetningen. Gitt en trekant hvor to av sidene og vinkelen mellom dem er kjent, er arealet til trekanten gitt ved 12⋅AB⋅AC⋅sinθ.

Hvordan finner man ut høyden i en trekant?

De tre vinklene blir til sammen en rett linje, 180°. Den rette linjen fra vinkel B vinkelrett ned på grunnlinjen b kalles høyden til trekanten.

Hva er en likesidet trekant?

En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er 60 grader. Den er spesiell fordi den alltid har samme form; sidene og vinklene varierer aldri, slik som de kan gjøre i en likebeint eller rettvinklet trekant.

Hva er formelen for høyden i en trekant?

Her er høyden h lengden til linjestykket som trekkes vinkelrett ned på grunnlinja fra motstående hjørne. Nå kan vi dele opp trekanten ABC i to rettvinklede trekanter. Siden g1+g2=g, finner vi: A=(g1+g2)2=g⋅h2.

Hvordan regne ut grunnflate av en pyramide?

Alle fire sidene vil være like lange i en pyramide, og du trenger derfor bare å gange sammen to av sidene for å finne overflatearealet. Formelen blir dermed l*b. Dersom du har en trekantet pyramide må du bruke formelen lb/2 for å finne overflaten av grunnflaten.

Hvordan regner man ut arealet?

Arealet er lengde multiplisert med bredde. I kvadrater er lengden og bredden den samme. Arealet til rektangler er lengde multiplisert med bredde.

Hvordan regne kvadratet?

For å finne arealet multipliserer/ganger vi lengde og bredde: 4,5m * 3m = 13,5kvm. Ofte så har man ikke bare firkantede rom hjemme. Det kan være mer komplisert, f. eks at kjøkken og stue går i ett og danner en L form, at man har en kjøkkenøy eller at gulvet fortsetter ut i gangen.

Hva brukes Cosinussetningen til?

Cosinussetningen er nyttig for å regne ut den tredje siden i en trekant når to sider og den mellomliggende vinkelen er kjent, og for å regne ut vinklene i en trekant når alle tre sidene er kjent.

Når brukes arealsetningen?

Arealsetningen: Brukes til å: 1. Finne arealet av vilkårlige trekanter når vi vet to sider og mellom- liggende vinkel. 2. Finne en av sidene eller mellomliggende vinkel når vi vet arealet.

hva er arealet i en rettvinklet trekant?

En rettvinklet trekant der b er grunnlinjen og c er lik høyden fra b. Arealet i en rettvinklet trekanter en enkel størrelse hvis man overveier følgende: Arealet av en rettvinklet firkant er høyden h ganget med bredden b. Tegner man en diagonal og dermed deler firkanten i to like store rettvinklede trekanter er arealet av hver av disse ½*h*b.

hva er lengden av en rettvinklet trekant?

En rettvinklet trekant har to bein med rette vinkler som står ovenfor hverandre, og en hypotenus – den lengste siden. Summen av vinklene i en trekant er 180°, ved at α + β = 90°. Lengden av trekanters sider kan regnes ut ved å bruke pythagorasetningen og vinklene i en trigonometrisk funksjon. Formler.

hvordan kan man beregne arealet til trekant?

Utover det kan man bruke Herons formel til å beregne arealet til en trekant, både rettvinklede og vilkårlige. Herons formel er i mange tilfeller enklere å bruke fordi man ikke bruker høyden h (man bruker ½ omkrets og sidenes lengde).

hvordan kan man bestemme arealet av trekanten?

Når man skal bestemme arealet kan man velge alle tre høyder. Man skal huske å pare høyden med den grunnlinjen man tar utgangspunkt i. I eksempelet under er side b sidestykket AC valg som grunnlinje og høyden h er tegnet utifra den grunnlinjen og opp til vinkel B. Deretter kan vi bruke den generelle formelen for arealet av trekanten ABC.