Hva vil det si at noe er proporsjonalt?

Proporsjonal betyr noe som øker eller minsker i samme forhold.

Hvordan ser en proporsjonal graf ut?

Proporsjonale funksjoner y=ax. Dette er en lineær funksjon med konstantledd lik 0. Dermed vet vi at grafen til funksjonen er en rett linje som går gjennom origo, og at stigningstallet a bestemmer hvor bratt funksjonsgrafen er. Et eksempel på en proporsjonalitet er y=2x, som vi har tegnet under.

Hva kjennetegner funksjonalismen?

Funksjonalismen er en stilretning som innenfor arkitekturen legger vekt på konstruksjon, materialer og brukbarhet og utelukker alt som er overflødig. Den rene formen er det eneste av betydning, og form skal følge funksjon. Funksjonalismen oppsto i perioden 1920 til 1940.

Hva er en Brøkfunksjon?

En funksjon er en sammenheng mellom to mengder. I brøkfunksjonene står x under brøkstreken.

Hva betyr det at noe er omvendt proporsjonalt?

Omvendt proporsjonal er i matematikken det at en størrelse blir større når en annen blir mindre, og omvendt. Mer presist er to matematiske størrelser x og y omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig på en slik måte at y = k/x, der k er konstant.

Hva er et konstant ledd?

Tallet b kalles konstantleddet og forteller oss hvor linjen krysser y-aksen. Linjen krysser y-aksen når x=0. I y=2x+1 er b=1, og det betyr at funksjonsverdien når grafen krysser y-aksen er y=1.

Når er en graf proporsjonal?

En proporsjonalitet er en funksjon der vi tar et tall a og multipliserer det med en variabel x. Hvis vi i stedet dividererer med x, får vi det man kaller en omvendt proporsjonalitet.

Hva er en omvendt proporsjonal graf?

Omvendt proporsjonal er i matematikken det at en størrelse blir større når en annen blir mindre, og omvendt. Mer presist er to matematiske størrelser x og y omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig på en slik måte at y = k/x, der k er konstant. Dette kan vi også skrive som yx = k.

Når kom funkis til Norge?

Funkis i Norge Mot slutten av 1920-tallet fikk funksjonalismen i Norge rask utbredelse etter at den første bygningen i funkis-stil sto ferdig, Skansen Restaurant som lå ved Akershusvollene i Oslo. Skansen som etter hvert fikk navnet «Rondo», ble ferdigstilt i 1927.

Hva er vindusbånd?

Vindusbånd er en rekke vinduer satt inntil hverandre, vertikalt (for eksempel i trappehus) eller horisontalt. Horisontale vindusbånd med mulighet for flyttbare vegger ble sett som en manifestasjon av fri plan.

Hvordan regne funksjonsuttrykk?

Dersom andregradsfunksjonen ikke har noen nullpunkter, kan vi finne funksjonsuttrykket ved å lese av tre av punktene på grafen, og sette dem inn i y = ax2+bx+c. Da får vi et likningssett med tre ukjente a, b og c. Denne metoden kan vi selvfølgelig bruke i de to andre tilfellene også.

Hva brukes funksjoner til?

Funksjoner brukes for å uttrykke sammenhenger, og de dukker opp nesten uansett hva man driver med. Vi kan tenke på en funksjon som en regel som tar noe inn og gir noe annet ut. Regelen må alltid gi oss et klart svar, og svaret må bli det samme hver gang vi setter inn det samme.