Wat is een loonstop?

Bij een loonstop vervalt voor uw medewerker de aanspraak op loon. Uw medewerker krijgt pas weer loon op het moment hij zich aan de verplichtingen houdt. Alleen de uitbetaling daarvan wordt tijdelijk stopgezet tot hij weer aan zijn verplichtingen voldoet. Loonopschorting wordt veel gebruikt als drukmiddel.

Wat is opschorten van loon?

Opschorten betekent dat u het salaris weer met terugwerkende kracht moet uitbetalen, als de werknemer zich alsnog aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, zich bijvoorbeeld heeft laten controleren door een bedrijfsarts en indien daaruit blijkt dat de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt was.

Wat te doen bij loonstop?

Een werknemer die het niet eens is met een loonopschorting of een loonstop kan een second opinion aanvragen. Dat kan meestal op twee manieren: Met goedkeuring van de eerste bedrijfsarts kan de situatie aan een tweede bedrijfsarts van een andere arbodienst worden voorgelegd.

Hoe lang loonstop?

Hoe lang mag de loonopschorting duren? Net zolang tot de zieke werknemer zich aan de voorschriften houdt. Zodra de werknemer zich aan de voorwaarden houdt, heeft hij met terugwerkende kracht alsnog aanspraak op het loon waarvan de betaling was opgeschort.

Wat is een loonsanctie UWV?

Een loonsanctie is een boete van het UWV. Deze sanctie kan worden opgelegd als je zieke werknemer na twee jaar verzuim nog niet kan werken. Normaal gesproken krijgt je werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering.

Hoe werkt second opinion bedrijfsarts?

De second opinion arts moet een eigen advies geven, dus geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Hij bespreekt zijn advies met uw werknemer en stuurt het, met toestemming van de werknemer, naar de behandelend bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Kan mijn werkgever mijn salaris stopzetten?

Loon stopzetten. Het recht om het loon van de werknemer stop te zetten heb je als werkgever in de volgende gevallen: als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft gegeven. als de werknemer zijn genezing vertraagt of belemmert.

Kan werkgever loon inhouden bij ziekte?

Salaris inhouden bij ziekte Het is toegestaan om maximaal 30% van het loon in te houden tijdens ziekte, tot twee jaar lang. Na deze periode is het voor een werkgever mogelijk om u te ontslaan.

Wat is Bekortingsverzoek UWV?

Indien u heeft besloten geen bezwaar in te dienen tegen de door het UWV opgelegde loonsanctie omdat dit niet kansrijk is, kan u een Bekortingsverzoek indienen bij het UWV.

Wat is een Bekortingsverzoek?

U bent verplicht om u maximaal in te spannen voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Dan kunnen zij bepalen dat u nog een extra jaar het loon van deze arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. Dit wordt een ”loonsanctie” genoemd.

Heb ik recht op een andere bedrijfsarts?

De werknemer mag kiezen aan welke bedrijfsarts een second opinion wordt gevraagd. Van zwaarwegende argumenten die zich tegen raadpleging van een andere bedrijfsarts verzetten is niet snel sprake. Alleen als de werknemer misbruik maakt van het recht, kan de second opinion worden geweigerd.

Wie betaald kosten second opinion bedrijfsarts?

In principe zijn de kosten voor uw werkgever. Hij kan wel de eis stellen dat u de second opinion laat uitvoeren bij een bedrijfsarts of arbodienst die hij in het contract met zijn vaste bedrijfsarts of arbodienst overeen is gekomen.