Hur referera till bok?

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok.

Hur referera till Socialstyrelsen?

Ibland saknar texter från organisationer en enskild författare. Skriv då organisationens namn i referensen. I referenslistan: Socialstyrelsen (2008).

Hur referera till Internetkälla?

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok). Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel.

Hur referera till artikel?

Du skriver författarnas namn i samma ordning som på artikeln. Före den sista författarens efternamn skriver du ett &-tecken. Artikelns publiceringsår. Artikelns titel ska inte kursiveras.

Hur referera till föreläsning?

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten.

Hur refererar man till Andrahandskällor?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

Hur refererar man till ett pressmeddelande?

Referensen ställs upp på organisationens namn. Ingår pressmeddelandet i en serie anger du serieuppgift inom parentes. I annat fall ska du efter titeln ange [pressmeddelande] samt datum för utgivning.

Hur refererar man till kompetensbeskrivning?

Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2005.

Hur refererar man till ett examensarbete?

Att referera innebär att med egna ord återge och sammanfatta det viktigaste ur en text. Detta görs vanligtvis enligt det så kallade Harvarsystemet med referenser i löpande text. I den löpande texten anges författare samt årtal och sedan skrivs fullständiga uppgifter i källhänvisningen sist i rapporten.

Kan man referera till ett examensarbete?

Om ett arbete givits ut i någon rapportserie kan man naturligtvis däremot referera till den som rapport, även om arbetet utgör en utbildningsuppgift. För utbildningsrapporter vid vår egen institution får beteckningarna ”Uppsats” och ”Examensarbete” inte användas för arbeten under 60-poängsnivå (motsvarande).

Hur refererar man till Internetmedicin?

Referens till webbsidor Författaruppgifter och årtal anges, precis som för tryckta källor, som referens i den löpande texten. Saknas uppgift om författaren anger man utgivande/ansvarig institution, myndighet, organisation eller företag. Om inga andra uppgifter finns anger man i sista hand dokumentets titel.

Hur refererar man till någon som refererar?

Hur gör du när en författare refererar eller citerar en annan författare som du också vill hänvisa till? Utgå från den källa du har läst men använd en referatmarkör i den löpande texten (se under ”Hur visar du att du refererar?”) eller ange i referensen att det rör sig om ett referat eller citat.